Disclaimer SEO Met Garantie

Disclaimer SEO Met Garantie

SEO Met Garantie is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 52228401.

Deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld door SEO Met Garantie. Ondanks deze grote zorgvuldigheid, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie en gegevens verkregen via deze site.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan SEO Met Garantie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SEO Met Garantie.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

info@seometgarantie.nl