Algemene Voorwaarden SEO Met Garantie
SEO Met Garantie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52228401 en is gevestigd aan Kessenichstraat 7 (6004TP) te Weert.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door SMG.
2. Diensten: de Diensten die SMG aanbiedt SEO, SEA, linkbuilding alsmede advies en consultancy.
3. Dienstverlener: SMG die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: SMG.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die SMG heeft aangesteld, projecten aan SMG heeft verleend voor Diensten die door SMG worden uitgevoerd, of waaraan SMG een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en SMG, alsmede voorstellen van SMG voor Diensten die door SMG aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SMG waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SMG, elke Overeenkomst tussen SMG en Opdrachtgever en op elke Dienst die door SMG wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SMG aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met SMG is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. SMG kan samenwerken met derden, welke ingezet kunnen worden voor de feitelijke uitvoering van de Diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij SMG uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat SMG vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door SMG gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. SMG is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft SMG het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor SMG gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen SMG niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van SMG met uitzondering van de domein autoriteit, zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. SMG wordt vrijgesteld van haar verplichting in het behalen van de domein autoriteit zodra de uitgevende partij Moz.com een calamiteit heeft, tijdelijk stopt met indexeren of calculeren, offline is of in zijn geheel stopt te bestaan. SMG zal er te allen tijde alles aan doen om ervoor te zorgen dat de opdracht op een correcte wijze wordt uitgevoerd zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SMG niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van SMG heeft aanvaard middels een digitale handtekening middels een bevoegd digitaal ondertekeningprogramma.
2. SMG is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met SMG wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan SMG wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met SMG is verbonden.
4. Opdrachtgever kan een reeds bevestigde Overeenkomst niet annuleren.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en SMG een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst voor een bepaalde tijd.
2. De looptijd van de Overeenkomst is 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn middels digitaal schrijven van 1 maand. Anders wordt de Overeenkomst verlengd met eenzelfde periode van 1 jaar.
3. Zowel Opdrachtgever als SMG kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien SMG ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
5. Zowel Opdrachtgever als SMG kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is SMG nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
6. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. SMG zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten met uitzondering van het behalen van de “domein autoriteit” worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. SMG is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
3. Zowel Opdrachtgever als SMG kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover op voorhand geïnformeerd.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door SMG verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SMG niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. SMG is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is SMG verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SMG voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. SMG kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SMG gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SMG.

Artikel 8 – Adviezen
1. SMG kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SMG de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SMG verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien SMG wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door SMG gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
3. Opdrachtgever zal SMG schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig heeft gedaan en is ontvangen door SMG, of er sprake is van andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft SMG recht op een verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan SMG aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is SMG gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
3. SMG spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
4. SMG garandeert dat de domein autoriteit van de pakketten 30, 40 en 50 binnen 3 maanden worden behaald. Domein autoriteit 60 zal binnen 6 maanden worden behaald en op domein autoriteit 70 rust enkel een inspanningsgarantie. MOZ.com is de uitgever van de domein autoriteit waar ook de daadwerkelijke metingen worden verricht. Indien er een storing cq vertraging is of als er andere calamiteiten zijn bij MOZ.com kan SMG zich hierdoor niet aan de gestelde garantie voldoen.  Eventuele gestelde termijnen en de hoogte van de domein autoriteit, zullen dienaangaande afgewacht dienen te worden, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – SEO en linkbuilding
1. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google en MOZ.com. De diensten worden door SMG uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien de regels/richtlijnen van Google en MOZ.com ineens veranderen, kan de Dienst van SMG daardoor onevenredig geraakt worden. Eventuele gestelde termijnen en de hoogte van de DA, zullen dienaangaande aangepast dienen te worden, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot enige schadevergoeding.
2. Met linkbuilding wordt beoogd het verkrijgen van links van andere hoog autoritaire websites naar de website van Opdrachtgever, teneinde een hogere domein autoriteit te verkrijgen.
6. Het verkrijgen van kwalitatieve links is een proces wat een langere tijd in beslag kan nemen.  SMG zal zich ten behoeve van Opdrachtgever inspannen dergelijke links te verkrijgen, maar kan nimmer uitspraken doen over aantallen van de links, en doelmatigheid daarvan, noch zal zij Opdrachtgever inzicht hoeven te verschaffen in de wijze waarop zij haar links verkrijgt. SMG zal te allen tijde de belangen van Opdrachtgever vooropstellen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het geldende uurtarief. SMG is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk per email opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of SMG de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 12 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.
2. SMG voert eventuele extra diensten uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
3. Opdrachtgever betaalt de gehele jaarinvestering gekoppeld aan het pakket met betrekking tot de domein autoriteit vooruit, tenzij anders overeengekomen.
4. SMG is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst of bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst.
5. De door SMG opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
6. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SMG.
7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
8. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn voor de werkzaamheden hiervoor. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is SMG gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SMG, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
9. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SMG maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Indien en voor zover dat SMG aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter voldoening buiten of in rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Incassobeleid
1. Alle door SMG gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal SMG zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien SMG meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. SMG gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal SMG de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van SMG verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever SMG tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
4. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. SMG is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. SMG zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen, al dan niet tegen vergoeding van door haar gemaakte kosten.

Artikel 15 – Opschorting
1. SMG is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. SMG is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht
1. SMG is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van SMG wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SMG, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan SMG zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van SMG buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien SMG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Diensten door SMG leidt tot aansprakelijkheid van SMG, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de betreffende dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
3. SMG is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door SMG geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
4. SMG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. SMG is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. SMG staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SMG verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever vrijwaart SMG voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door SMG geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van SMG.
9. Enige door SMG opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SMG.
10. De inhoud van het opgeleverde advies van SMG is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SMG opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SMG. SMG is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SMG nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in SMG haar eigen advies.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SMG vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SMG. Elke vordering tot schadevergoeding jegens SMG dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van SMG eindigt in elk geval na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen, hieronder tevens verstaan de factuurdatum van de laatste factuur waarna geen diensten in het kader van de betreffende factuur zijn uitgevoerd.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. SMG en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
2. De geheimhoudingsverplichting leggen SMG en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, content, documenten en/of bescheiden die hij aan SMG verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die SMG ten gevolge hiervan lijdt en/of zal lijden.
2. Opdrachtgever vrijwaart SMG van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart SMG voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door SMG opgestelde adviezen en rapportages.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van SMG of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@seometgarantie.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SMG de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. SMG zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen SMG en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. SMG kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SMG en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Weert, 23 maart 2022